Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Những lời tiên tri

Những lời tiên tri “ Tặng những người XHCN thuộc mọi đảng phái “
Trần Hưng Việt ( biên khảo )


 1-Mở đầu
Đó là những lời tiên tri cảnh báo về chủ nghĩa xã hôi của nhiều nhà tư tưởng kinh điển quen biết đã phát biểu cách đây hàng trăm năm trích trong tác phẩm “ Con đường dẫn tới nô lệ “ của nhà kinh tế và xã hội học  F.A. Hayek ( giải thưởng Nobel ) viết cách đây hơn 60 năm. Đây là một tác phẩm đề cập tới một đề tài hết sức nhậy cảm và có tính thời sự nóng hổi cho đến tận hôm nay. Chủ đề của cuốn sách là quan hệ giữa tự do cá nhân và vai trò kinh tế của nhà nước, giữa chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể, giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa chuyên chế.1)   Chúng tôi không có tham vọng tóm tắt bản luận văn vĩ đại này mà chỉ xin trích dẫn một số lời tiên tri cảnh báo về CNXH mà tác giả đã dầy công nghiên cứu sưu tập để chứng minh cho luận điểm của mình. Thông điệp mà ông muốn nhắn gửi cho mọi người rất ngắn gọn như tên quyển sách của ông đó là : Chủ nghĩa xã hội có nguy cơ dẫn tới nô lệ  với lời đề tựa : “ Tặng những người XHCN thuộc mọi đảng phái “