Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

VỤ ÁN ĐINH LA #
NẤU ĐẬU BẰNG CÀNH ĐẬU 煮 豆 燃 豆 萁,
VÀ VỤ ÁN ĐINH LA # PVN
Trần Gia Ninh

Được biết trong vụ # PVN có rất nhiều luật sư tham gia bào chữa ngay từ đầu. Nhưng xem hồ sơ bản án được hoàn thành thần tốc trong 12 ngày, các luật sư biết chắc án đã bỏ túi rồi, nên có cãi cũng chẳng ăn thua, mà # thì lắm tiền chi đậm, chẳng lẽ bó tay. Họ bèn google các sách kim cổ, lại tham vấn các cao nhân khắp nơi, cuối cùng nghĩ ra một mẹo, ghi vào giấy bỏ trong túi gấm, nhờ đút tiền đậm nên đưa được cho # trước khi ra tòa, dặn ra tòa cứ thế này..thế này... mà thực hiện . Sự việc diễn ra đúng như thế, khi được chánh án cho nói lời sau cùng, # ta run run mở cẩm nang ra đọc, nguyên văn như sau:
************************************
Kính thưa Chánh án Đại nhân! Cảm ơn ngài đã cho tôi nói lời sau cùng. Ngài cũng biết rằng thực ra người xử tôi không phải là ngài mà là Đại Đầu Lĩnh, vốn xuất thân Văn Sử-Hán Nôm , chuyên ngành nhẹ Nôm nặng Hán. Vậy tôi xin chánh án đại nhân chuyển cho tôi bức thư Hán Nôm này cho Đại Đầu Lĩnh, mong được nhã giám. Và cho phép tôi đọc bức thư này trước tòa, coi như lời nói sau cùng:
Kính thưa Đại Đầu Lĩnh
Xưa khi Tào Tháo chết, Tào Phi chiếm ngôi, sợ em là Tào Thực chống, bèn đem Thực ra xử. Thực khóc xin tha. Phi bèn lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề là việc đang xử, nếu không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực:
煮 豆 燃 豆 萁,
Chử đậu nhiên đậu ky, ----- Cành đậu đốt đáy nồi
豆 在 釜 中 泣。
Đậu tại phủ trung khấp.----- Hạt đậu trong nồi khóc
本 是 同 根 生,
Bản thị đồng căn sinh,------ Từ một gốc sinh sôi
相 煎 何 太 急?
Tương tiễn hà thái cấp----- Đốt nhau sao tàn khốc
Nay # tôi bị xử, ân hận nhỏ ra giọt lệ nào cũng hóa thành dầu, biết không thoát tội, nhưng bắt chước tiền nhân, đi bốn bước , được bài ngũ ngôn tứ tuyệt thể thơ “Trúc bút thi ”, theo đề là cảm hứng phiên tòa Dầu:
石 油 國 民 産
Thạch du quốc dân sản -------- Dầu của nước của dân
君 我 皆 分 享
Quân Ngã giai phân hưởng---- Ta hè nhau chia phần
其 油 用 燒 散
Kì du dụng thiêu tản ------------ Nay dầu đem đốt củi
一 切 變 火 旺
Nhất thiết biến hỏa vượng------Tất cả bị cháy rụi
Cầu mong được Đại Đầu Lĩnh nhã giám , noi gương người xưa, nể tình đồng chí, cho # tôi một con đường sống.
----------------------------------------
Thư được trao, tòa nghỉ để nghị án, chưa biết kết quả thế nào, xin chờ xem Hồi Sau sẽ rõ.
Fb Gia Ninh Trần